Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64