Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Δημοσίευση στοιχείων εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017
image_print