Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δράσεις δημοσιότητας , Επικοινωνίας και Αξιολογήσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας” με Κωδικό ΟΠΣ 5035338 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020. ΚΩΔ. ΣΑΕΠ – 0311. Πολυετή υποχρέωση με ποσό 0,00 € για τ

Τρίτη, 18 Φεβ 2020
image_print