1

Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας.