1

Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 4.339,96€ στο έτος 2023.