Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου.Πολυετής υποχρέωση που αφορά το τρέχον οικ. έτος 2022 ποσού2.118,38€ στο έτος 2023 ποσό 4.339,96€ και για έτος 2024 δέσμευση ποσού 2.531,66€

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
image_print