Έγκριση 1ης τροποποίησης της Β2.6c.08/02.10.2017 σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου με τίτλο “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “ CB Water Geopark”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα