1

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»