1

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ¨