Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

”Έγκριση 2ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17990/28-06-2019 σύμβασης με τίτλο “Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark””

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print