Έγκριση 2ης τροποποίησης της Νο B2.6f.03 σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου με «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο «LYSIS», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
image_print