Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 4ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17989/28-06-2019 (19SYMV-005189480) σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LY-SIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊ-κής Διασυνοριακής Συνεργασίας IN-TERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020
image_print