1

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού