1

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες κα-θαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυ-ροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυ-ναμίας της υπηρεσίας να την εκ-τελέσει μόνη της .