Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο με ανοικτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει. Εκτιμώμενη δαπάνη: τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τμήματα των οικονομικών ετών 2021 και 2022

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print