1

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μεταλλικών κάδων ανοικτού τύπου (skip container) προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αντικειμένων».