1

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών αντιμετώπισης της αστοχίας του πρανούς επι της οδού 19ης Μαΐου».