1

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφαση με αρ.29/2022 ΔΕΠ)