1

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(απόφαση με αρ.26/2023 ΔΕΠ)