Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως ανακοπής (άρθρου 73 του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων-ΚΕΔΕ») ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, από το Δήμο Δράμας από κοινού με το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δράμας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας», στρεφομένης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα καθώς και από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας (Δράμας, Νευροκοπίου) -και- την Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δράμας και κατά (α) της υπ΄ αριθμόν 861/12-02-2014 ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας (Δράμας, Νευροκοπίου) με θέμα «Χρέωση χρηματικού ποσού», (β) της υπ` αριθμόν 751/12-02-2014 ταμειακής βεβαιώσεως της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας (Δράμας, Νευροκοπίου), (γ) του αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου και (δ) κάθε άλλης συναφούς με τις ανωτέρω, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
image_print