1

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δια-κήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια ενός (1) καδοπλυντηρίου”