1

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικ-τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Εξοπλισμού (Hard-ware) και Λογισμικού (Software)”