Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων)»

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
image_print