Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Άχρηστων», συνολικού προ-ϋπολογισμού 44.352,50€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 54.997,10€ με Φ.Π.Α.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
image_print