1

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας των ετών 2024-2025»