1

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για τα οικονομικά έτη 2021 & 2022