Έγκριση διενέργειας προμηθειών – εργασιών σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 10.6261.01 «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες – προμήθειες)» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017