1

Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.