1

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή ΤΚ Σιδηρονέρου