Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ιζ, ιθ, κστ, λβ, θ).

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print