1

Έγκριση υποβολή πρότασης από τον Δήμο Δράμας με τίτλο «Ανάπτυξη και Κίνδυνοι» (Development and Risks)» στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»