1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός τμήματος του με αρ. 1207 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Σαλονικιού Μαρίας, επί δημοτικής οδού