1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 1265 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μοναστηρακίου Δράμας αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Γκαρέλα Κωνσταντίνου, επί αγροτικής οδού