1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 1430 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μοναστηρακίου, ιδιοκτησίας Λαζαρίδη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, επί αγροτικής οδού