1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ.338 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προαστείου, ιδιοκτησίας των Λατσίσταλη Παναγιώτη και Τσιλιμπόνη Νικολέτας, επί αγροτικής οδού