1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση (Βιομηχανία μαρμάρων- κοπή μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων) της “Παύλος Γιαννακόπουλος Βιομηχανία Μαρμάρων Α.Ε.”, εντός των με αρ. 1882 και 1883 αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Χωριστής, ιδιοκτησίας της “Παύλος Γιαννακόπουλος Βιομηχανία Μαρμάρων Α.Ε.”, επί Δημοτικής οδού