1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα με αριθ. 1568, 1432, 1433 και 1434 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Δράμας Αμπελοκήπων ιδιοκτησίας Εμποριάδου Παρθένας, και συγκεκριμένα επί του 1568 αγροτεμαχίου, για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αριθ. 1568 αγροτεμάχιο, επί αγροτικής οδού και μέσω δουλείας διόδου.