Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Μάνιου Ευσ- τράτιου, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014
image_print