1

Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ζιούτη Ευαγγελίας, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.