Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
image_print