Έγκριση όρων δημοπράτη-σης και συγκρότηση επιτρο-πής διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟ-ΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»