Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» προϋπολογισμού € 2.200.000,00 με τον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.62 του προϋπολογισμού

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
image_print