1

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)»