1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»