1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ» προϋπολογισμού 70.000€ με τον ΦΠΑ