1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 83.000€ με τον ΦΠΑ