Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 -2025 του υποτομέα των ΟΤΑ