1

Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης Δήμου Δράμας Dramaica για το έτος 2022 και έγκριση ανάθεσης της φύλαξης της εκδήλωσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα