1

Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τμήματα των ετών 2023 και 2024