Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας “Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
image_print